Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

Missie van de ALS

De doelstelling van de Anna Lindh Stichting is mensen in de Euro-med regio samen te brengen, zodoende het respect tussen culturen te vergroten en de burgersamenleving te helpen zich in te zetten voor een gemeenschappelijke toekomst voor de regio.

Sinds 2005 heeft de ALS acties gelanceerd en gesteund in domeinen die een impact hebben op wederzijdse percepties, zoals onderwijs, cultuur, de media. Zo heeft het een regionaal netwerk gegenereerd van meer dan 4000 organisaties van de burgersamenleving. Dankzij acties en reflecties draagt de ALS bij tot de ontwikkeling van een interculturele strategie voor de Euromed-regio. De ALS maakt ook aanbevelingen aan politieke actoren en instituten rond interculturaliteit.
De ALS werd in 2005 opgericht door de lidstaten van het Euromediterrane Partnerschap (Euromed), dat in 1995 tot stand kwam tussen de Europese Unie en haar tien partnerlanden aan de zuidkant van de Middellandse Zee: Algerije, Marokko, Tunesië, Egypte, Jordanië, Libanon, Palestina, Israël, Syrië en Turkije.

De hoofddoelstelling van de ALS is vooroordelen te doorbreken, een opdracht die aan belang gewonnen heeft het laatste decennium. Deze stereotypen en misverstanden beïnvloeden namelijk de relaties binnenin een samenlevingen maar ook tussen verschillende landen. De ALS wil bijdragen aan het ontwikkelen van een regio dat welvarend is en vreedzaam samenleeft. De ALS wil ook het vertrouwen in dialoog herstellen en de lacunes op vlak van wederzijdse percepties op te vullen en zo diversiteit en samenleven te promoten.

yav

Enkele doelstellingen van de Anna Lindh Stichting zijn:

  • Het bevorderen van (h)erkenning en wederzijds respect tussen culturen, religies, geloofswijzen en waarden in de verschillende partnerlanden
  • Het identificeren, ontwikkelen et promoten van de culturele raakvlakken tussen de Euromediterrane landen en volkeren, met als doel het bevorderen van verdraagzaamheid en wederzijds cultureel begrip en het vermijden van stereotypen, xenofobie en racisme
  • Het aanmoedigen van initiatieven die de dialoog tussen religies promoten en zo diversiteit en pluralisme in de EuroMed regio verzekeren
  • De ‘menselijke’ kant van het Partnerschap, de rechtstaat en de basisvrijheden bevorderen en consolideren

Meer weten: http://www.annalindhfoundation.org/about

Meer weten over mogelijke subsidies: http://www.annalindhfoundation.org/granted-projects